Untitled-1

نوروز در نخجوان

جشن نوروز در نخجوان:

دختران و پسرها با پوشش لباس ملی سمنو را به عنوان نماد نوروز به رئیس مجلس عالی تقدیم می کنند. و گروه رقص فالرمونی نخجوان رقص یاللی ( نوعی رقص قدیمی و فولکلور آذربایجان ) را اجرا می کنند. در مراسم جشن دده قورقود ریش سفید ایل ضمن ذکر دعای خیر به مناسبت فرا رسیدن نوروز می گوید: سال گذشته با اقدامات بزرگ در خاطره ها ماند. قابل احترام است.! الینجه قلعه حد و حدودش را محکم کرد. سالمت باشد! همراه با آن بازوی جوانمردان هم قوت گرفت. توانمند باشند! دده قورقود ریش سفید ایل می گوید: هیچ چیز بی دلیل ایجاد نمی شود. کسانی هستند که همه اینها را خلق می کنند. عمرشان زیاد باشد! قدردانی و سپاس از کسانی که برای مردم زندگی می کنند و برای مردم خلق می کنند، در این روز عزیز آرزو ماست. بابک و کوراوغلی نیز به عنوان قهرمانان وطن ضمن سخنرانی در مراسم از میهن پرستی، قهرمانی و شجاعت ملتمان صحبت کرده و تبریک می گویند. در آذربایجان داستان “دده قورقود” بزرگترین اثر هنری است. در نخجوان به هنر عاشقی که بزرگترین مضامین شاعرانه حس میهن پرستی، محبت به خاک و سرزمین است، توجه و اهمیت زیادی داده می شود.

به توسعه آفرینش های عاشقی اهمیت جدی داده می شود. استفاده گسترده از آواز ساز در برنامه های سالانه جشن های نوروزی نشان دهنده همین دقت و توجه است. با اجرای آواز عاشقی با نام ” گوزل له مه ” توسط تورال باقراف، شیرین شیرین زاده و آیدین جعفراوا از اعضای انجمن عاشقان جمهوری خودمختار نخجوان لحظات بیاد ماندنی سپری می شود. هنر موغام نیز یکی از ارزش های ملی ملت آذربایجان است. موغام به عنوان اساس هنر موسیقی ملی ما باید در سطح جهانی معرفی و تبلیغ شود. امروز در نخجوان در دانشکده موسیقی، مدارس موسیقی کودکان موغامات به نسل جوان آموزش داده می شود، اجرا کنندگان با استعداد موغام آشکار می شوند، اجرای موغام در جشن های ملی جایگاه ویژه ای دارد. اجرای موغام “تصنیف ماهور” توسط گروه موغام دانشکده موسیقی نخجوان موجب شادی شرکت کنندگان در مراسم نوروز می شود.