Untitled-1

بازار قدیمی و سنتی جهان ۵۷ نخجوان

بازار جهان

این بازار که در مرکز شهر نخجوان قرار دارد از بازارهای قدیمی شهر نخجوان است که جدیدا بازسازی شده است. این بازار در دو طبقه و دارای اجناس مختلف و خصوصا لباس می باشد. در این بازار جنس های خوب ارزان مو جود می باشد که اهالی وگردشگران از این بازار بازدید و خرید می کنند.