Untitled-1

مقبره نوح نبی در نخجوان

مقبره نوح نبی:

مقبره نوح نبی در جنوب شهر نخجوان در مکانی که به قلعه قدیمی مشهور می باشد قرار گرفته است که این اثر مربوط به آثار قرن های ۱۲-۸ میلادی می باشد.

در آثار به جا مانده قدیمی که شامل کتاب ها و نوشته های قدیمی مربوط به نخجوان می باشد این مکان به عنوان قبر و زیارتگاه حضرت نوح نامیده شده است

این مزار بنا به استناد به نوشته ها ۸ متر از زمین ارتفاع داشته است ولی در حال حاضر بیشتر آن فرو ریخته و از بین رفته است.مقبره کنونی باقیمانده طبقات پایین معبد قدیمی می باشد. به طوری که پله های دایروی شکل که وسط آن با ستون سنگی محکم گردیده است و زیرزمین آن به شکل سردابه می باشد.

بنا به روایت در زیر ستون جنازه نوح نبی قرار گرفته است. در حال حاضر این بنا در حال مرمت می باشد و دیوارهای ستون که سیاه شده و زوار به زبان های مختلف اسم های خود را نوشته اند پاک و سفید کاری شده است.

گفته می شود که بهروز کنگری نقاش مشهور نخجوان با رنگ روغن در سال های ۱۹۲۲-۱۸۹۲مقبره نوح نبی را نقاشی کرده است.

در مورد مقبره نوح نبی افسانه های زیادی آمده است که زمان طوفان کشتی ایشان در اراضی مقبره کنونی لنگر انداخته است و به همین علت به این منطقه گمی قایا می گویند.این بنا بین سال های ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۸ به دستور رئیس مجلس جمهوری خود مختار نخجوان مرمت و بازسازی شده است.

مقبره نوح نبی