Untitled-1

مرکز فرهنگی نخجوان

مرکز فرهنگی نخجوان:

امروزه نخجوان از نظر توریستی شهر دیدنی و با فرهنگی است که سالانه مردم زیادی به آن سفر می کنند.

این ساختمان مرکز فرهنگی نخجوان است که برای انجام امور گردشگری و فرهنگی بنا شده که امروزه مرکز فرهنگی و گردشگری شهر نخجوان است.