Untitled-1

زور خانه تاریخی نخجوان

بنای مربوط به دوره ی اقدسیه 

این بنا در شهر اردوباد، یکی از شهر های نخجوان قرار دارد که در گذشته زورخانه بود و مردم در آن ورزش های زور خانه ای می کردند اما امروزه به عنوان قهوه خانه ای زیبا و دیدنی است که مردم برای گذران اوقات فراغت به آنجا می روند و چایی و قلیان داده می شود.